Problemy z linią

Szanowni Państwo

W związku z problemem linii telefonicznej w naszej placówce, podajemy alternatywne sposoby kontaktu:

pod numerem telefonu 515315536

lub na adres mailowy

bursa4@bursa4.waw.pl

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023 się rozpoczełą oto dokmenty dla wychowanków kontynułujących pobyt w Bursie:

Deklaracja dla wychowanków niepełnoletnich "pdf"

Deklaracja dla wychowanków pełnoletnich "pdf"

Przypomnamy że Deklaracje nalerzy dostarczyć do 9-04-2022.

Uchwała miasta na temat ...

Uchwała wiasta na temat przekształcenia Bursy.

UCHWAŁA NR LXIII/2045/2022
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a jako dodatkowa lokalizacja


         Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póżn.zm.1)) uchwala się, co następuje:          § 1. Z dniem 1 września 2022 r. przekształca się Bursę Szkolną nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a jako dodatkowa lokalizacja.

         § 2. 1. Mienie będące w zarządzie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47, według stanu na dzieo przekształcenia przekazuje się w zarząd Bursie nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

         2. Należności i zobowiązania Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47, według stanu na dzieo przekształcenia stają się należnościami i zobowiązaniami Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

         § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeo Urzędu m.st. Warszawy i na tablicach informacyjnych Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 i Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

         § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy


Ewa Malinowska-Grupińska

Uchwała miasta na temat przekształcenia Bursy "pdf"

Wolentariat naszych wychowanków

Nasi wychowankowie ze łzami w oczach pomagali swoim rodakom gdy Ci przyjechali pociągiem do Warszawy.

Zdjęcia z akcji pomocy naszej młodzierzy uchodźcom na dworcu centralnym.

List Prezydenta m.st. do rodziców

Drodzy rodzice oraz wychowankowie poniżej zamieszczamy list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Rodziców "pdf"

Ogłoszenie

Drodzy wychowankowie poniżej zamieszczamy pismo dedykowane dla was od Biura Edukacji.
Pismo w sprawie zmian w funkcjionowaniu Burs Warszawskich "pdf"

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy
naszego Kolegę i pierwszego dyrektora

Bursy Szkolnej Nr 4


Józefa Daukszo


wychowawcę Bursy Szkolnej nr 4.
Odszedł od nas przedwcześnie.
Łączymy się w smutku z Jego
Najbliższymi
Cześć Jego pamięci!
Dyrektor Bursy, pracownicy, wychowankowie.

Impreza integracyjna z okazji obchodów halloween.

28 października w naszej bursie wychowankowie bawili się na integracyjnej imprezie tanecznej.

Turniej tenisa stołowego.

Przewodniczący nowopowołanej Młodzieżowej Rady Bursy z pomocą opiekuna, zorganizował na terenie naszej placówki turniej tenisa stołowego

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Rekreacyjne wyjście młodzieży do parku trampolin.

7 października liczna grupa naszych wychowanków fantastycznie bawiła się w parku trampolin.

Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy.

W dniu 27 września 2021 zostały zorganizowane wybory do Młodzieżowej Rady Bursy. Wychowankowie mieli praktyczną lekcję demokracji.

Wyjście młodzieży do teatru Collegium Nobilium.

28 września grupa młodzieży pod opieką wychowawców wybrała się na spektakl pt"Stramer". Przedstawienie ukazało tragiczne losy żydowskiej rodziny w okupowanej Polsce.

Lekcja ekologii.

28 września w ramach promocji postaw proekologicznych wychowankowie naszej bursy odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych gdzie dowiedzieli się o pozyskiwaniu alternatywnych sposobach pozyskiwania energii.

Turniej FIFA Bursa 2021

21 września w naszej bursie z inicjatywy jednego z wychowanków, rozegrał się pierwszy turniej e-sportowy w historii Bursy Szkolnej Nr 4

Ogłoszenie drugi semestr 2020/2021

Powrót do bursy na drugi semestr jest możliwe od niedzieli 17.01.2021 po godzinie 16:00. Dla młodzieży posiadającej zaświadczenie ze szkoły lub klubu z harmonogramem zajęć.

Ogłoszenie

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1404/2020 z 02-12-2020r.

Informuje, że ulega zmianie kwota opłaty za pobyt w Bursie Szkolnej nr 4.

Od 1 Lutego 2021r. miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi 250zł w pokoju 3 osobowym.

Od 1 Września 2021r. miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi 285zł w pokoju 3 osobowym.

Roztrzygnięcie

Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro w przedmiocie:

Robót budowlanych w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie obejmujące swoim zakresem wymianę rury zasilającej w wodę zimną wraz z pracami towarzyszącymi. Wybrano ofertę wykonawcy USŁUGI HYDRAULICZNO-BUDOWLANE ZBIGNIEW KARCZMARCZYK Ul. Krasnobrodzka 10 lok 129, 03-214 Warszawa.

DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych na:
Roboty budowlane w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie ul. Ks. Janusza 45/47, 01-452 Warszawa informuje iż, unieważnia postępowanie prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro na „Roboty budowlane w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie obejmujące swoim zakresem wymianę rury zasilającej w wodę zimną wraz z pracami towarzyszącymi„. Powodem unieważnienia jest niezłożenie żadnej oferty w terminie naznaczonym w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych na:
Roboty budowlane w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie.

Komunikat

Proszę Państwa w związku z aktualną sytuacją w kraju oraz decyzją Premiera Bursa również musi zmienić tryb pracy. Od poniedziałku 19 października Warszawa jest w czerwonej strefie. Wiąże się to z pracą szkół ponadpodstawowych w trybie wirtualnym. Jeśli będziecie Państwo przyjeżdżać po dzieci proszę zabrać wszystkie niezbędne rzeczy do zdalnej nauki oraz rzeczy prywatne. W pokojach nie powinny zostać rzeczy. Spowodowane jest to możliwą decyzją sztabu kryzysowego związaną z ewentualnym przygotowaniem placówki do zabezpieczenia na kwarantannę.

Proszę o przyjeżdżanie tylko osób zdrowych, bez objawów przeziębienia lub w maseczce ochronnej. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość jeśli nie będziecie wpuszczani grupowo na teren placówki.
Dalsze informacje można uzyskać pod numerem dyżurnym wychowawców 515-315-536 lub FB placówki.

Proszę o potraktowanie tego czasu poważnie. W tym okresie tylko konsekwentne przestrzeganie założonych zasad i procedur pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza służbom medycznym.

Zostańcie zdrowi w domu

Pozdrawiam,
Piotr Iwiński
Dyrektor

List prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Zapraszamy do lektury listu prezydenta m.st. Warszawy do rodziców.
http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22444-list-prezydenta-mst-warszawy-do-rodzicow

Początek Roku 2020/2021

Przypominamy wszystkim naszym wychowankom że przyjęcia do bursy rozpoczynamy w pomiedziałek 31 sierpnia od godziny 15:00.

Rekrutacja 2020/2021

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do burs, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona systemu rekrutacyjnego

Komunikat

Zapraszamy po odbiór rzeczy z bursy.
Terminy odbioru rzeczy:
Wtorek 12-17
Czwartek 10-15
Zapisy pod nr wychowawców 515-315-536
W wiadomości prosze podac dzień przyjazdu, nr pokoju oraz Imię Nazwisko.

Komunikat

Drodzy wychowankowie wasi wychowawcy cały czas pracują. Kto jeszcze nie jest na liście kontaktowej FB proszę wysłać zaproszenie. Nie traćcie z nami kontaktu - pozostańmy na łączach.

Pan Pedagogg Jakub Czarkowski i psycholog Maciej Frasunkiewicz prowadzą konsultacje on−line: adresy e−konsultacji dostępne po zalogowaniu na nasz Bursowy FB

Pozdrawiamy wasi ulubieni wychowawcy i zapraszamy do wspolnej zabawy.

Komunikat

Komunikat

Na podstawie  Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku i dalszych nowelizacji - wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa Bursa Szkolna nr 4 czasowo ogranicza swoją działalność.

Powrót wychowanków do Bursy (o ile przerwa w działalności szkół i placówek nie zostanie przez MEN przedłużona) nastąpi 14 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 16.00.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem dyżurnym wychowawców 515-315-536 lub fb placówki.

Jeśli ktoś musi przyjechać po swoje przedmioty niezbędne do dalszej zdalnej kontynuacji nauki, może je odebrać do piątku 27 III w godz 9-15. Proszę zgłosić się na portiernię. Proszę o przyjeżdżanie tylko osób zdrowych, bez objawów przeziębienia lub w maseczce ochronnej. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość jeśli nie będziecie wpuszczani grupowo na teren placówki.

Proszę o potraktowanie tego czasu poważnie. W tym okresie tylko konsekwentne przestrzeganie założonych zasad i procedur pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza służbom medycznym.

Zostańcie zdrowi w domu

Piotr Iwiński

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4

Komunikat

Na podstawie  Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Bursa Szkolna nr 4 czasowo ogranicza swoją działalność.

Powrót wychowanków do Bursy (o ile przerwa w  działalności szkół i placówek nie zostanie przez MEN przedłużona) nastąpi 25 marca 2020 r. (środa) od godz. 16.00.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem dyżurnym wychowawców lub fb placówki.

Proszę o potraktowanie tego czasu poważnie. W tym okresie tylko konsekwentne przestrzeganie założonych zasad i procedur pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza służbom medycznym.

Pozdrawiam

Piotr Iwiński

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy
naszego Kolegę


Adama Andrzejewskiego


wychowawcę Bursy Szkolnej nr 4.
Odszedł od nas przedwcześnie.
Łączymy się w smutku z Jego
Najbliższymi
Cześć Jego pamięci!
Dyrektor Bursy, pracownicy, wychowankowie.

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

informujemy że wydrukowany i podpisany przez pełnoletniego kandydata lub rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy wraz z załącznikami i potwierdzeniem przyjęcia do warszawskiej szkoły można składać w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 do dnia 19 lipca 2019.

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Rekrutacja 2019/2020

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do burs, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona systemu rekrutacyjnego

REKWALIFIKACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W terminie od dnia 17 kwietnia godz 9 do dnia 26 kwietnia godz 16 należy składać w sekretariacie bursy wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków deklaracje kontynuacji pobytu w bursie w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje mogą składać tylko obecni mieszkańcy placówki. Nie złożenie dokumentu w terminie skutkuje brakiem zagwarantowania miejsca w bursie na rok szkolny 2019/2020 i w przypadku chęci zamieszkania ponowny udział w rekrutacji. Druki deklaracji poniżej.

Podanie wychowanka dororosłego

Podanie wychowanka niepełnoletniego

Uwaga: Dokument dwustronny. Należy podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca 2017

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 zgodnie z harmonogramem. Zasady są takie same jak podczas zakończonej rekrutacji podstawowej.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona Systemu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Wyniki przetargu: pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Informacjia na temat przetargu: pdf

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ogłoszenia nr 516927-N-2017 z dnia 2017-05-25 zadane dn. 01.06.2017 informujemy, że:
 1. Kolor drzwi Ral na I piętrze to 8003, natomiast na parterze 8002.
 2. Obiekt należy zakwalifikować jako budynek zbiorowego zamieszkania: 113 PKOB - należy zastosować odpowiednią stawkę VAT zgodnie z Ustawą o Vat.

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ogłoszenia nr 516927-N-2017 z dnia 2017-05-25 zadane dn. 30.05.2017 informujemy:
 1. Ilość zamawianych drzwi: 32 szt drzwi pełnych jednoskrzydłowych, kolorem i wyglądem nawiązujących do drzwi zamontowanych na I piętrze – wizja lokalna, 2 szt drzwi przeszklonych pełnych jednoskrzydłowych, 1 szt. Drzwi pełnych przeszklonych dwuskrzydłowych – nawiązujących wyglądem do drzwi świetlicy głównej. Wymiary – oczekujemy wizji lokalnej.
 2. Drzwi nie muszą spełniać wymagań przeciwpożarowych i antywłamaniowych.
 3. Kolor i rodzaj wykończenia drzwi, - nawiązujący do drzwi z I piętra.
 4. Ościeżnice - nawiązujący do drzwi z I piętra, posiadające co najmniej 6 wąsów mocujących o długości nie mniejszej niż 15 cm.
Jednocześnie informujemy o błędnym działaniu systemu informatycznego BZP, skutkiem czego zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 9149-2017 z dnia 30 maja 2017 dotyczącym zapisów: "Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informujemy, że na skutek awarii systemu informatycznego obsługującego portal BZP publikujemy zmianę w ogłoszeniu nr 516927-N-2017: https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d1ea02a8-969b-439c-802f-af44321637ae&path=2017%5c5%5c20170530%5c90149_2017.html

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

DNI BURSY

W terminie od 6 do 8 czerwca 2017 zapraszamy do udziału w obchodach dni naszej Bursy.
W programie:
 • 6 czerwca godz. 18 - koncert zespołu A QUINTO VIVO na dzień dziecka
 • 7 czerwca godz. 19 - uroczysta kolacja w formie grilla
 • 8 czerwca - koncert zespołu, złożonego z wychowanków naszej placówki
Serdecznie zapraszamy wszystkich wychowanków do aktywnego udziału w wydarzeniach.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r:

Bursa Szkolna nr 4 planuje udzielenie 1 zamówienia publicznego w roku 2017.
 1. Przedmiotem zamówienia będzie wymiana drzwi wewnętrznych w budynku bursy.
 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 3. Przewidywany tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: 2 kwartał

Rekrutacja 2017

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do burs, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

INFORMACJA

Dyrektor Bursy przyjmuje w sprawie odwołań i zapytań związanych z rekrutacją dodatkową dnia 30.08.2016 w godzinach 17:00-19:00 oraz 31.08.2016 w godzinach 11:00-14:00.

Rok Szkolny 2016/2017

Informujemy ze w związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty oraz zarządzeniem NR 890/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę do dnia 1 września 2016 roku w Bursie Szkolnej nr 4 obowiązywać będzie:
 • miesięczna opłata za pobyt 185 zł (pokoje 3-4 osobowe)
 • dzienna stawka za wyżywienie 17 zł
Zasady ubiegania się o zniżki i zwolnienia pozostają bez zasadniczych zmian o szczegółach można uzyskać informacje u pedagoga bursy.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w dniach 25 - 30 sierpnia 2016 według harmonogramu dostępnego na stronie Biura Edukacji ( http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy/10811_rekrutacja-uzupelniajaca-w-bursach-25-30-sierpnia-2016). Oferujemy 23 miejsca dla chłopców. Zachęcamy do rejestracji i składania dokumentów.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Wymiana węzła cieplnego"

Wyniki przetargu: pdf